En man för alla tider

År 1966 kom filmen om sir Thomas More, som blev berömd för att han nekade Henrik VIII skilsmässa. 

Sir Thomas More blev utnämnd till lordkansler 1529 och blev därmed en av de mest respekterade och framstående männen i England. Ändå tog det bara fem år innan han fängslades i Towern, anklagad för högförräderi. Det blev en fällande dom, men efter domslutet blev det ingen hängning, dragning och fyrdelning – det vanliga straffet för förräderi – men hans avhuggna huvud sattes på en påle och visades upp på London Bridge så att alla kunde se den en gång så mäktige mannens nesliga slut.

Historien har varit vänligare mot honom. Han kanoniserades 1935 och blev sankt Thomas More. På 1960-talet hyllades hans goda moral och idealism i Robert Bolts skådespel En man för alla tider, som senare också blev film. År 2002 fanns More faktiskt bland de 50 översta på BBC:s lista över de 100 största britterna genom tiderna.

More föddes 1478 som sonen till en framgångsrik London-advokat. Han utbildade sig vid universitetet i Oxford och blev själv advokat. Han var djupt religiös och övervägde att viga sitt liv åt kyrkan, men slutligen bestämde han sig för att det var bättre att han blev ”en god äkta make i stället för en dålig präst”. Hans första äktenskap var lyckligt och han fick tre döttrar och en son. När hans första hustru dog gifte han sig på nytt och även det andra äktenskapet blev lyckligt. Trots att det var ovanligt på den tiden, insisterade han på att döttrarna skulle få en lika god utbildning som sonen, och den äldsta – Margaret – utmärkte sig i sina studier. Mores egen vetenskapliga produktion, och särskilt hans filosofiska avhandling Utopia, studeras än i dag. Han dubbades till riddare 1521, och efter att han valts in i parlamentet blev han 1523 talman i Underhuset. More var också en förtrolig rådgivare till Henrik VIII, som sökte hans råd och vägledning i viktiga statsangelägenheter.

En man för alla tider, uppslag

ORUBBLIG moral

En man för alla tider handlar inte primärt om Thomas Mores framgångsrika karriär eller hans lyckliga privatliv. Filmen berättar i mycket tydliga ordalag historien om hans undergång. More skildras som mannen med den orubbliga moralen som dras in i en malström av korrupt politik och intriger vid Henrik VIII:s hov på 1520- och 1530-talet. ”England behöver en arvinge!” ropar en däst kardinal Wolsley tidigt i filmen. Wolsey pressar More att bifalla en begäran till påven Klemens VII om att lösa upp det långvariga äktenskapet mellan Henrik och Katarina av Aragón eftersom hon inte hade fött någon manlig tronarvinge. Man bönfaller More om att böja sig för kungens vilja och godta dennes lösning i ”Kungens stora angelägenhet”, som frågan kom att kallas. More, som länge hade varit emot protestantismen, kunde inte godta att kungen av England satte sig över påvemakten. Han kunde därmed inte acceptera att Henrik skilde sig från Katarina. Han ville heller inte bevista Anne Boleyns kröning. Hans frånvaro noterades och kungen var missnöjd. Det viktigaste var att han nekade till att erkänna lagen om arvsföljd från 1534, som förklarade att Anne Boleyns barn skulle bli de rättmätiga arvingarna till tronen.

More var försiktig med att tala högt om sina invändningar. Han ville inte ha en konfrontation med kungen eller uppmuntra till motstånd mot honom. Han ledde inte ett uppror, utan menade i stället att hans religiöst färgade invändningar handlade om en personlig samvetsfråga. Genom att inte protestera högljutt hoppades han kunna vara trogen både mot kungen och mot sitt samvete. Men att neka kungen sitt stöd var att avvisa kungen, och det ledde till att More arresterades och åtalades. Först när han fått sin dom och stod inför en säker död, kunde han slutligen ta bladet från munnen. När rättegången var avslutad sa han att det var ”direkt oförenligt med Guds lagar och Hans heliga kyrka” att sätta den kungliga makten över kyrkans makt.

En sammansatt man

More blev kallad ”en man för alla tider” av samtida eftersom han stod fast vid sin övertygelse trots allt hotfullare situation. Filmen behandlar likväl bara Mores martyrskap, och hans allomfattande moral skymmer hans omvittnade intelligens, humor och värme.

Filmen undviker också att behandla hans kraftfulla motstånd mot det han menade var protestantismens irrlära. En del historiker har hävdat att More kan ha sett genom fingrarna med tortyr av kättare, medan andra tillbakavisar detta (och More själv förnekade det). Det är dock onekligen sant att han accepterade att kättare avrättades, och sex stycken brändes på bål samtidigt som More var lordkansler. More var därmed en martyr som gjorde andra till martyrer, men det kanske är en lite väl invecklad karaktär för en filmhjälte.

Filmen har en hjälte i enlighet med de värden som rådde vid den tid den skrevs och filmades. More var fast besluten att utmana hyckleriet och den etablerade makten och förbli sitt samvete troget, och rollfiguren formades efter den idealism som var förhärskande på 1960-talet. De fina skådespelarprestationerna och de skickligt återskapade platserna vid Hampton Court längs Themsen gjorde också sitt till. Ändå är det en film som undviker att behandla de komplicerade omständigheterna runt både mannen och perioden som den skildrar.